Głównej zawartości

Wójt Gminy Dydnia
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę części nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 882 o pow. 0,50 ha, położonej w miejscowości Krzywe, obj. księgą wieczystą KS1B/00035962/9. Działka położona jest w środkowej części miejscowości Krzywe. Najbliższe jej otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny użytkowane rolniczo. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, położona jest w terenie na stoku. Jedną granicą przylega do drogi. Porośnięta jest trawą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: PsIV-0,35 ha; PsV-0,15 ha.
Cena wywoławcza - 42,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
Wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej części nieruchomości należy wpłacić na konto - Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Dydnia o numerze: 49 8642 1100 2005 9000 0332 0001 do dnia 03.12.2019 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
1.    Część nieruchomości będąca przedmiotem dzierżawy nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca części nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2.     Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu podanymi w niniejszym ogłoszeniu.
3.    Dzierżawca ponosił będzie podatki i inne koszty związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.
4.    W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów z terenu dzierżawionej nieruchomości, dzierżawca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
5.    Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Powierzchnia wydzierżawianej części nieruchomości jest zgodna wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów.
6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8.    Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele rolne.
9.    Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy Dydnia najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia, Dydnia 224 oraz publikuje na stronie internetowej Gminy Dydnia i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia.
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawianej części nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dydnia, I piętro, pokój nr 107, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 1500, tel.: 13 4308147.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault