Главное содержание

Wójt Gminy Dydnia
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2017 r w zakresie:

1. - Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
   - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i regionalnego.
   - Ochrony  przeciwpożarowej.
   - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Środki  finansowe w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone na realizację  zadań  są zabezpieczone w budżecie gminy na 2017 rok.

2. Zasady przyznawania dotacji:
1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

3. Termin  i warunki realizacji zadania.
1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 roku.
2/.Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

4. Termin  składania ofert:
1/. Termin składania ofert do dnia 12 czerwiec 2017 roku
2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie     Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25) – można pobrać z załącznika do ogłoszenia lub otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.
4/.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu,  z dopiskiem „Konkurs”.
5/.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących / nie starszy jak 3 miesiące/,
b/ aktualny statut organizacji,
c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok /o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.  
2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odrzuceniu podlegają oferty:
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
Wymogi formalne to:
1/. Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie.
2/. Jest wiarygodny pod względem finansowym.
3/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizację zleconego zadania.
2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2016 r.(o ile były realizowane).
3. Objęcie jak największej liczby uczestników.
4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 %  kosztów całkowitych realizacji zadania.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

W 2016 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu:
1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4.  Ochrony przeciwpożarowej.
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
6. Promocji i organizacji wolontariatu. na łączną kwotę dotacji 25 000,00 zł.

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.

Dydnia, 2017 – 05 – 10                        
Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski

Zarządzenie

Wzór

0
0
0
s2sdefault