Главное содержание

Zarządzenie Nr 561/2017
Wójta Gminy Dydnia
z dnia  29.12. 2017 r


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok;  zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r , poz. 2237), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492)

zarządzam, co następuje :§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok zadanie 2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

§  2


Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i spraw Obywatelskich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku.


Wójt Gminy Dydnia
/-/Jerzy F. Adamski

Załącznik:

Ogłoszenie o konkursie

 

0
0
0
s2sdefault