Главное содержание

Zarządzenie  Nr 566/2018
WÓJTA GMINY DYDNIA
z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok;  zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r , poz. 2237), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok; zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
2.    Wyboru oferenta dokonano zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 561/2017 Wójta Gminy Dydnia  z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok zadanie 2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zarządzeniem nr 565/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
3.    W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert wybrano ofertę nr 1 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
4.    Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gmina Dydnia a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie

§ 2

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dydnia. Na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F. Adamski

0
0
0
s2sdefault