Главное содержание

Zarządzenie Nr 567/ 2018
Wójta Gminy Dydnia
z dnia  18.01. 2018 r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r , poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XXXVIII/251/2017 z dnia 07.11.2017 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Dydnia  z zakresu:
1)    Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2)    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3)    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4)    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
5)    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
6)    Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§  2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F. Adamski

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

0
0
0
s2sdefault