Главное содержание

Zarządzenie  Nr 66/2019
WÓJTA GMINY DYDNIA
z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.  zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r, poz. 1669) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań własnych Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku w wysokości  proponowanej przez  komisję konkursową zawartą  w protokole z dnia 1 marca 2019 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

Załącznik

 

0
0
0
s2sdefault