Главное содержание

Gospodarka odpadami

Od 1 czerwca 2019 roku na terenie Gminy Dydnia zostaje zmieniony sposób gospodarowania odpadami Komunalnymi.
Odpady komunalne takie jak:
•    odpady zielone,
•    chemikalia (opakowania po chemikaliach.),
•    zużyte opony,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•    opakowania po środkach ochrony roślin
•    zużyte baterie i akumulatory,
•    zużyte ubrania i obuwie
•    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

mieszkańcy gminy Dydnia będą mogli przekazać wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
PSZOK znajduje się na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jabłonce.
PSZOK będzie funkcjonował w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8 do 12.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory będą przyjmowane w PSZOK bez limitu.
Na zużyte opony, zużyte ubrania i obuwie, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zostały wprowadzone limity wagowe i ilościowe na odbieranie tych odpadów w ramach opłacanej stawki miesięcznej.
Limity na poszczególne rodzaje odpadów oraz ceny za odbiór odpadów ponad limit, zostały wyznaczone w stosownych uchwałach Rady Gminy Dydnia.
Nadmieniamy, że Gmina nie ma obowiązku odbierania zużytych ubrań i obuwia jednak ze względu na prośby mieszkańców, odpady tę będą odbierane w PSZOK w ramach ponoszonej miesięcznie  opłaty, ustalony limit to 20 kg od osoby na rok, natomiast większą ilość za dodatkową opłatą określoną w stosownej uchwale Rady Gminy Dydnia.
Przypominamy, że w ramach zryczałtowanej opłaty gmina nie ma obowiązku i nie może przyjmować odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej np. opon od samochodów ciężarowych.
Zmiana systemu gospodarowania odpadami w zakresie odpadów wielkogabarytowych  i opon wynika głownie z gwałtownie rosnącej ilości tych odpadów a co za tym idzie wzrostem kosztów ponoszonych przez mieszkańców. W 2017 i 2018 roku odpadów wielkogabarytowych zebrano w Gminie Dydnia ok. 200 ton, natomiast w poprzednich latach zebrano niewiele ponad sto ton. W trakcie zbiórek występowały przypadki podrzucania odpadów wielkogabarytowych, np. meble oraz opony z terenu innych Gmin.
Przyjmowanie w/w odpadów na PSZOK pozwoli Gminie na kontrolowanie ilości a tym samym zahamowanie kosztów gospodarki odpadami.
Obowiązek funkcjonowania PSZOK wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek utworzenia PSZOK.
Z uwagi na rosnące ceny za przyjmowanie i utylizację odpadów, a jednocześnie systematycznie rosnącą ilość odpadów, konieczna jest podwyżka miesięcznej opłaty za odpady, w związku z powyższym od 1 czerwca stawka za odpady będzie wynosić 8,00 zł za segregowane oraz 16,00 zł za niesegregowane. Aktualne stawki to 7,00 zł i 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Przypominamy, że system gospodarki odpadami w całości jest finansowany z opłat mieszkańców. Gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami ani też czerpać z niej zysków.
Tona odpadów zmieszanych od kwietnia 2019 roku kosztuje 539 zł. Do końca marca br. cena wynosiła 486 zł/tonę. Z uwagi tylko na tę podwyżkę, przy ilości 500 ton odpadów jakie są zbierane z terenu naszej gminy rocznie, koszty odbioru odpadów zmieszanych wzrosną o 26 500,0 zł w skali roku.
Od trzech lat brakuje Gminie Dydnia na pokrycie kosztów gospodarki odpadami.
Zestawienie kosztów systemu gospodarki odpadami - koszty wywozu odpadów oraz wpłaty mieszkańców w poszczególnych latach
             Dochody            Wydatki            Różnica
2015    515 768,76       439 524,77        76 243,99
2016    501 944,85       554 512,97        -52 568,12
2017    491 876,65       581 893,79        -90 017,14
2018    566 506,78       607 001,12        -40 494,34

Dla porównania stawki w okolicznych gminach za odpady segregowane:
Gmina Brzozów 12,5, 0 zł
Gmina Haczów 10,0 zł
Gmina Jasienica Rosielna 11,50 zł
Gmina Nozdrzec 11,25 zł

Odpady komunalne (w Mg/r) zebrane od mieszkańców Gminy Dydnia w poszczególnych latach oraz rodzaje tych odpadów:

Rok

2015

2016

2017

2018

Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne

322,12

355,91

405,400

462,62

Inne odpady nieulegające biodegradacji

13,89

24,69

35,300

19,73

Opakowania z tworzyw sztucznych

35,15

43,65

55,750

58,04

Odpady wielkogabarytowe

49,71

92,45

123,040

206,95

Opakowania ze szkła

78,73

71,16

86,670

85,36

Opakowania z metali

1,66

2,06

1,830

0,12

Zużyte opony

13,89

18,75

32,340

38,07

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,17

0,17

0,00

0,00

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

7,86

7,98

3,760

0,00

Razem

523,18

619,82

744,09

870,89

0
0
0
s2sdefault