Главное содержание

śmiecie


Szanowni Mieszkańcy,
W związku z podjętą Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1czerwca 2019 r. w Gminie Dydnia obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i  odbierane w sposób selektywny. 

Dla porównania obecnie obowiązujące stawki w okolicznych gminach za odbiór odpadów segregowanych:
Gmina Brzozów 12,50 zł
Gmina Haczów 10,0 zł
Gmina Jasienica Rosielna 11,50 zł
Gmina Nozdrzec 11,25 zł

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest między innymi znacznym wzrostem kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych nie tylko w naszej gminie, ale w całym kraju.
Na znaczący wzrost wysokości stawki opłaty złożyło się wiele czynników:
1.    Z roku na rok coraz większa ilość odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych (w tym znaczne zwiększenie ilości kosztownych w zagospodarowaniu odpadów zmieszanych oraz odpadów wielkogabarytowych)

Odpady komunalne (w Mg/r) zebrane od mieszkańców Gminy Dydnia w poszczególnych latach oraz rodzaje tych odpadów:

Rok

2015

2016

2017

2018

Niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne

322,12

355,91

405,400

462,62

Inne odpady nieulegające biodegradacji

13,89

24,69

35,300

19,73

Opakowania z tworzyw sztucznych

35,15

43,65

55,750

58,04

Odpady wielkogabarytowe

49,71

92,45

123,040

206,95

Opakowania ze szkła

78,73

71,16

86,670

85,36

Opakowania z metali

1,66

2,06

1,830

0,12

Zużyte opony

13,89

18,75

32,340

38,07

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

0,17

0,17

0,00

0,00

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

7,86

7,98

3,760

0,00

Razem

523,18

619,82

744,09

870,89


2.    Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach (koszt zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w RIPOK w Krośnie, który od  w 2014 r. systematycznie rośnie. Od kwietnia 2019 roku oddanie tony odpadów zmieszanych  kosztuje 539 zł. Do końca marca br. cena wynosiła 486 zł/tonę. Z uwagi tylko na tę podwyżkę, przy ilości ok. 500 ton odpadów  jakie są zbierane z terenu naszej gminy rocznie, koszty odbioru odpadów zmieszanych w roku bieżącym wzrosną o 26 500,0 zł w skali roku.
Wszystko to przełożyło się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i konieczność podwyższenia stawki opłaty tak, aby wystarczała ona na sfinansowanie tego zadania.
Przypominamy, że zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system  gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców mają w całości pokryć wszystkie koszty poniesione na funkcjonowanie systemu tj.:
- odbieranie,  transport,  zbieranie,  odzysk  i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- tworzenie  i  utrzymanie   punktów  selektywnego  zbierania  odpadów   komunalnych;
- obsługę administracyjną systemu;
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W naszej gminie od trzech lat wpłaty mieszkańców nie pokrywają kosztów gospodarki odpadami.
Zestawienie kosztów systemu gospodarki odpadami - koszty wywozu odpadów oraz wpłaty mieszkańców w poszczególnych latach
             Dochody           Wydatki            Różnica
2015    515 768,76       439 524,77        76 243,99
2016    501 944,85       554 512,97        -52 568,12
2017    491 876,65       581 893,79        -90 017,14
2018    566 506,78       607 001,12        -40 494,34

Informujemy, że w związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmieniają się dane mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana sposobu gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób płatności pozostają bez zmian.   

0
0
0
s2sdefault