Главное содержание

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Niebocko, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ części w nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Niebocko, gmina Dydnia, oznaczony w ewidencji gruntów numerem 21/1 o ogólnej pow. 0,11 ha (PsIII-0,08 ha, LsIV-0,03 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00035199/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.
Cena wywoławcza nieruchomości: 980,00 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną i przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Cena nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT.
Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planem PZG Dydnia, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w/w nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „rolnicza przestrzeń produkcyjna”. Dla działki tej nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XLV/314/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Opis: Nieruchomość  położona jest we wsi Niebocko, w kompleksie nieruchomości rolnych, w znacznej odległości od siedlisk gospodarczych. Działka jest bardzo wąska. Teren na łagodnym stoku, stanowi użytek zielony w części zakrzaczony. Brak dojazdu.
Forma nabycia: akt notarialny
Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 05.06.2019 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 05.06.2019 r. do 26.06.2019 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault