Главное содержание

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję na dzień 18 czerwca 2019r. tj. wtorek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Gminy odbytych w dniach 09.05.2019r, 31.05.2019r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dydnia za rok 2018 wraz z debatą.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2019 – 2021.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

0
0
0
s2sdefault