Главное содержание

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 7 listopada 2019r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Gminy odbytych w dniach 26.09.2019r., 10.10.2019r.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Końskie”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grabówka”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie „Projektu na budowę mostu /przepustu/ w ciągu drogi gminnej (obok Domu Ludowego) w miejscowości Witryłów”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 września 2019 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dydnia.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dydnia.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Dydni.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dydni, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym Żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia „Klub Senior+” w Jabłonce oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  Klub Senior+.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Dydyńskiego Malucha”.
21.    Wolne wnioski i zapytania.
22.    Zamknięcie obrad.0
0
0
s2sdefault