Главное содержание

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Jabłonka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

1.    Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 11 pomieszczeń o łącznej pow. 121,84 m2 w powierzchni użytkowej ogrzewanej mieszczącej się w Domu Ludowym w Jabłonce oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 810/3 w Jabłonce (Bi-0,16 ha) dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035950/2, w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
2.    Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie na realizację statutowych zadań Klubu Seniora + w Jabłonce.
3.    Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4.    Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5.    Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6.    Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na realizację statutowych zadań Klubu Seniora + w Jabłonce.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 11.12.2019 r. do 01.01.2020 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault