Главное содержание

Wójt Gminy Dydnia informuje producentów rolnych, że z dniem  01 lutego 2020r., rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej. Wnioski będą zbierane w okresie od 01 lutego 2020r. do 02 marca 2020r.

Do wniosku należy dołączyć:
1)    faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z okresu od 01 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. wraz z ich zestawieniem,
2)    w przypadku: dzierżawy, użytkowania, innej formy posiadania użytków rolnych należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego .
3)    w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2019 r.
4)    Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Dydnia pokój nr 3 lub listownie na adres urzędu.
Druk wniosku oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Dydnia pokój nr 3 lub ze strony internetowej urzędu.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Alicja Pocałuń

1)    Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi w 2020 r. 1,00 zł na 1 litr oleju.
2)    Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych w 2020r. wynosi 100,00 zł
3)    Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła wynosi 30,00 zł.

0
0
0
s2sdefault