Главное содержание

loga

Szanowni Państwo,
Gmina Dydnia realizuje projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówka na terenie Gminy Dydnia". Zadanie jest dofinansowane ze  środoków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operaqcyyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej nr. IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie ze środków funduszu wynosi 1 378 556,40 zgodnie z podpisana umową o dofinansowaniu projektu.

Jednocześnie przypominamy, że mija termin składania podpisanych umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Osoby, które obecnie nie podpiszą umowy z gminą Dydnia, po oddaniu sieci kanalizacyjnej do użytkowania (eksploatacji), będą zobowiązane opracować na własny koszt dokumentację techniczną  przyłącza oraz samodzielnie zlecić jego budowę.

Informuję, iż w wyniku przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacyjne i przyłączy, złożono 12 ofert, a po analizie złożonych ofert, oszacowano, iż średni koszt wykonania 1szt. przyłącza kanalizacji sanitarnej nie przekracza 2200 zł, przy założeniu wykonania realizacji wszystkich przyłączy kanalizacyjnych ujętych w dokumentacji technicznej.
Przypominam, iż w projekcie technicznym uwzględnione zostały te nieruchomości, których właściciele w latach 2006 i 2007 podpisali stosowną umowę z gminą Dydnia, jednocześnie informuję, iż niepodpisanie umowy z gminą Dydnia o budowę przyłącza kanalizacyjnego, nie zwalnia właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych z obowiązku podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. W momencie oddania do użytkowania nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej, mając na uwadze zapisy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Wójt Gminy Dydnia jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania obowiązku podłączenia do sieci wszystkich nieskanalizowanych nieruchomości, które ze względów technicznych i ekonomicznych mają taką możliwość, tj. wydać decyzje nakazujące podłączenie nieruchomości do sieci.
Pragnę, dodać, iż budowa przyłącza kanalizacyjnego jest finansowana przez właścicieli nieruchomości włączanej do sieci kanalizacyjnej, a koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego, realizowany na indywidualne zlecenie, może być wielokrotnie wyższy niż ustalony w oparciu o zamówienie publiczne na całość zadania dot. budowy kanalizacji w Grabówce.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości informacji udzielą pracownicy tut. Urzędu:
P. Krzysztof Wal,  Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Programów Pomocowych,
tel. 13 430 81 53,
P. Tomasz Wójcik, Inspektor w referacie Inwestycji, Infrastruktury i Programów Pomocowych tel. 13 430 81 54,
P. Edyta Kuczma, Sekretarz Gminy Dydnia, 13 430 81 21.

0
0
0
s2sdefault