Главное содержание

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Temeszów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 13 pomieszczeń o łącznej pow. 176,77 m2 użytkowej ogrzewanej mieszczącej się w budynku byłej szkoły w Temeszowie oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 443/1 w Temeszowie (Bi-0,1434 ha) dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035937/5, w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie na realizację statutowych zadań Klubu Seniora + w Temeszowie.
3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.
Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na realizację statutowych zadań Klubu Seniora + w Temeszowie.
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 16.12.2020 r. do 06.01.2021 r.

Wójt Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń

0
0
0
s2sdefault