Главное содержание

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 28 grudnia 2020r. tj. poniedziałek na godz. 11.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Gminy odbytych w dniach 26.11.2020r. oraz 04.12.2020r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2020-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa wodociągu wraz ze studnią głębinową dla Szkoły Podstawowej w Niewistce”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja parku w miejscowości Temeszów”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Remont Domu Ludowego w miejscowości Temeszów”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi „Na Dział” w Obarzymie wraz z zabezpieczeniem mostu”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 359 w Witryłowie”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 1854 w Wydrnej – Studzionki”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 802 „Na Przekaźnik” w Krzemiennej”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Obarzymie”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Przebudowa z termomodernizacją Domu Ludowego w Wydrnej”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia na 2021 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych sprawach.
20. Wręczenie nagrody za wysokie osiągnięcia artystyczne.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad.

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault