Главное содержание

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 28 stycznia 2021r. tj. czwartek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Rady Gminy odbytych w dniach 28.12.2020r. oraz 14.01.2021r.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2031.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok Gminy Dydnia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. budowa chodnika w m. Dydnia).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. budowa chodnika w m. Krzemienna).
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (dot. budowa chodnika w m. Niebocko).
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego (dot. budowa chodnika w m. Krzywe).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego (dot. budowa mostu w m. Krzemienna).
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Witryłowie.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.

0
0
0
s2sdefault