Главное содержание

Zarządzenie Nr 504/2021

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 25 lutego 2021 r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia         w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.  zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1133) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia

zarządzam, co następuje :

 §1. Ogłosić otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w § 4 ust.1 Uchwały Rady Gminy Dydnia nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia      na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2021 roku.

§2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

0
0
0
s2sdefault