Главное содержание

Przypominam właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Dydnia o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych.
Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu nasze Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.
Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą. Trawy oraz część roślin drzewiastych i zielnych jest alergenna. Stają się również miejscem składowania odpadów.
Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.
Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.).
Jednocześnie zwracam uwagę, na fakt, że część mieszkańców gminy stosuje pseudodegradalne zabiegi na terenie łąk i ogrodów, polegające na wypalaniu traw w okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie wiosny i jesieni – co jest karalne zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z póź. zm.). Zamiast wypalania, skoszoną trawę, suchą roślinność można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie, pozyskanie w ten sposób najtańszego nawozu organicznego służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.
Przypominam również rolnikom, którzy złożyli wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, że jednym z warunków otrzymania dopłaty jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolniczej. Jednocześnie informuję, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić  z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie.
Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.
Równocześnie należy zwrócić uwagę na kategoryczny zakaz wypalania traw. Parafrazując art. 13 ust. 14 ustawy o ochronie przyrody „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.
W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.


Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski

0
0
0
s2sdefault