Главное содержание

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2015r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2015r.,
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dydnia przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
  • ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach,
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
  • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dydnia na 2016 rok,
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dydnia na lata 2016-2025,
  • przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Interpelacje radnych Gminy Dydnia
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault