Hlavná obsah

Projekty unijne

loga

Gmina Dydnia zakończyła realizację projektu pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpowodziowej z terenu Gminy Dydnia”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ,,Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, pkt. nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji projektu zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Witryłowie oraz motopompę dla OSP w Dydni.
Łączna kwota realizowanego projektu wyniosła  811 654,86 zł w tym: 120 000,00 zł dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 210 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  238 172,87 zł to środki pochodzące z dotacji z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, natomiast 243 481,99 stanowiły środki własne.

0
0
0
s2sdefault

Zakończył się II etap prac związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzemienna, polegający na:
1)    Rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Krzywem o łącznej długości 5165,0 m.
2)    Budowie kanalizacji sanitarnej w Wydrnej o łącznej długości 12028,0 m.
3)    Wymianie pomp na przepompowni nr 1 i 2 w Krzemiennej.
4)    Modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z wyposażeniem II reaktora oczyszczalni, wymianą i montażem urządzeń do odwadniania i granulacji osadu oraz modernizacją i wymianą elementów i urządzeń istniejącego ciągu technologicznego.
5)    Zakupie wyposażenia eksploatacyjnego kanalizacji i oczyszczalni:
•    urządzenie wielofunkcyjne ssąco – płuczące wraz z wyposażeniem do prac związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej na ramie samochodu ciężarowego
•    ciągnik rolniczy z silnikiem napędzanym olejem napędowym, z burtami z blachy do transportu osadu i granulatu powstałego po odwadnianiu i granulacji osadu, który będzie służył do transportu ścieków wozem asenizacyjnym z budynków niepodłączonych do kanalizacji.
•    koparko ładowarka z napędem na cztery koła, która będzie służyć do załadunku osadu oraz do prac na kanalizacji w przypadku awarii.
6)    Zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego o mocy 1,96 kW.
Łączna kwota realizowanego zadania wyniosła 9 539 274,93 zł, w tym: 4 859 579 zł to środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4 542 818,41 zł to środki pochodzące z dotacji z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, natomiast 136 880,52 zł stanowiły środki własne Gminy Dydnia.

0
0
0
s2sdefault

OZE

Zakończono realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zagórz i Gminie Dydnia” polegającej na montażu kotłów, instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla 164 gospodarstw domowych w Gminie Dydnia. Wartość projektu dla Gminy Dydnia wyniosła 2 763 438,80 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 2 131 205 zł.

0
0
0
s2sdefault

Gmina Dydnia wzięła udział w realizacji projektu „W sieci bez barier”. Celem projektu była poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

0
0
0
s2sdefault