Main content

droga 

Dnia 12.07.2019 r. decyzją Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dwa wnioski:
1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości „Grabówka – Granica gminy /Lalin/” na działkach nr 1098/1, 1098/4 km 0+000 do km 0+901”
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica Gminy/Mrzygłód/ KM 0+470 do KM 2+733 na działkach nr 432, 627”
zostały ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania została przekazana do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

Zakres przebudowy drogi w Grabówce obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o szer. 4,0 + mijanki typowe oraz pobocza gruntowo-żwirowe szer. 0,6 m po obu stronach drogi. Ponadto projektuje się:
- wykonanie robot pomiarowych (wytyczenie robót,  inwentaryzacja powykonawcza)
- mechaniczne  zdjęcie   warstwy   ziemi   urodzajnej,  humusu
- wykonanie    robot  rozbiórkowych poboczy (frezowanie części  istniejącej nawierzchni  na poszerzenie)
- wykonanie niezbędnych robot ziemnych  (wykopy  i  nasypy)
- wykonanie poszerzenia jezdni na szer. 4,0 + pobocza szer. 0,6 m i nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi długości 901,0 m
- wykonanie robót wykończeniowych.
Całkowita wartość zadania to 420 995,14 zł. Wnioskowane dofinansowanie to 294 696,00 zł.
Drugi wniosek dotyczy przebudowy drogi gminnej w Końskiem, w ramach którego projektuje się poszerzenie jezdni na szerokość 5,0 m i  utwardzenie poboczy na szer. 0,60 m, ponadto:
-  wykonanie odwodnienia drogi
- wykonanie podbudowy na poszerzeniu drogi szer. 1,10 m po obu stronach drogi
- wykonanie nawierzchni drogowej bitumicznej na całej szerokości drogi 5,0 m długości 2263,0 m
- wykonanie uzupełnienia i remontu poboczy.
Całkowita wartość zadania to 1 038 711,95 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 727 098,00 zł.

Informacja droga Grabówka

Informacja droga Końskie

0
0
0
s2sdefault