Главное содержание

Zawiadamiam, że w dniu 4 marca 2016r. tj. piątek o godz. 13.00 odbędzie się  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie oraz ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dydnia w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzemiennej,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzywem,
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2016r.”,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy.

7. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski

0
0
0
s2sdefault