Главное содержание

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 września 2019r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Gminy odbytych w dniach 18.06.2019r., 25.07.2019r., 26.08.2019r.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2019 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na realizację zadania publicznego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzania zwolnień w tym podatku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz częstotliwości i trybu jej uiszczania.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie remontu drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienna.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca na działanie organu wykonawczego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie działania Klubu Radnych PiS.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wydrna.
19.    Wolne wnioski i zapytania.
20.    Zamknięcie obrad.

0
0
0
s2sdefault