Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji


Przedsiębiorcy z terenu gminy Dydnia mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na rozwój firm. To pierwszy konkurs z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, jaki został ogłoszony dla przedsiębiorców. Wnioski będzie można składać od 31 maja do 14 lipca. Na ten konkurs przeznaczone jest 60 mln złotych.

Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m. in. inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.

O dofinansowanie w ramach niniejszego postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

c) Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE wskazanym w Rozdziale IV załącznika nr 1 do FEP 2021-2027  ⃰ przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– e-mail: dwp@podkarpackie.pl

– tel. 17 747 61 44, 17 747 61 54, 17 747 61 56.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. programu i aplikowaniem. Druki i szczegółowe informacje do pobrania na stronie: https://bit.ly/3LDqUuf

Po 20 maja w sali narad Urzędu Gminy w Dydni zostanie zorganizowane spotkanie dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji, wkrótce podamy więcej szczegółów. Zachęcamy, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.

213