Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Władze Gminy

Wójt

Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń

Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma

Skarbnik Gminy Dydnia Anna Stachyrak

Zastępca Skarbnika Gminy Dydnia Joanna Stanisławczyk

Kontakt:

(13) 430 81 21

urzad@gminadydnia.pl

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w urzędzie

 1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
 2. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych
 3. w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Sekretarz zapewnia sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie Urzędu.
 5. Pracą referatów kierują ich kierownicy, którzy są odpowiedzialni za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie referatów.
 6. W przypadku, gdy kierujący referatem nie może pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu lub innych usprawiedliwionych przyczyn – zastępuje go wyznaczony pracownik.
 7. Spory kompetencyjne między kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami rozstrzyga Wójt.

Zadania i kompetencje kierownictwa urzędu

WÓJT

Stanowisko z wyboru. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Pozostałe czynności wobec Wójta wykonuje Sekretarz Gminy.

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 • Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wójt może upoważnić Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
 • Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego własnych kompetencji.
 • Wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych. Określanie polityki jakości pracy ukierunkowanej na sprawne funkcjonowanie Urzędu. Wójt ustala regulamin organizacyjny pracy Urzędu a także m.in. regulaminy: wynagradzania, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, służby przygotowawczej.
 • Dokonywanie okresowych ocen pracowników samorządowych określonych w § 13.
 • Nadzór i ochrona informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.
 • Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
  • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
  • dokonywania wydatków budżetowych,
  • dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
  • ogłaszania przetargów.
 • Wójt jest szefem Obrony Cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 • Sekretarza,
 • Skarbnika,
 • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Radcy Prawnego,
 • Kierowników referatów,
 • Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 • Inspektora ochrony danych osobowych,
 • Samodzielnym stanowiskiem ds. obsługi Biura Rady
 • ZOS i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę,
 • Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych,
 • Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej.
 • Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy także wobec pozostałych pracowników Urzędu.

SEKRETARZ

Zatrudniany na podstawie umowy o pracę. Sekretarz zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności, zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu. Sekretarz kontroluje działalność poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie m.in. poprzez system kontroli zarządczej.

Sekretarzowi podlega:

 1. Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich,
 2. Referat Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych,
 3. Referat Organizacyjny i Kadr

Do obowiązków Sekretarza należy ponadto:

 • sprawowanie funkcji Wójta w razie nieobecności Wójta.
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu, realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi i doskonalenia kadr,
 • zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnień pracy Urzędu,
 • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością referatów wg schematu organizacyjnego,
 • opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych,
 • współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wykonywanych przez nie czynności kontrolnych Urzędu,
 • nadzór i koordynacja nad opracowaniem programów społeczno–gospodarczych rozwoju gminy, w tym nad wykonywaniem analiz, prognoz i innych dokumentów dla określenia celów strategicznych rozwoju gminy,
 • nadzór i koordynacja promocji gminy oraz przygotowaniem i prowadzeniem kampanii informacyjnej dla potencjalnych inwestorów,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie i z upoważnienia Wójta.

SKARBNIK

Stanowisko z powołania. Powołanie na stanowisko Skarbnika należy do wyłącznej kompetencji Rady i następuje na wniosek Wójta. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy

Skarbnik jest kierownikiem Referatu Budżetu i Finansów. Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

 1. Referat Budżetu i Finansów,
 2. Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • realizacja budżetu gminy w zakresie finansowo – księgowym,
 • przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
 • przygotowanie projektu budżetu gminy,
 • dokonywanie analizy budżetu i przekazywanie Wójtowi informacji o jej wynikach,
 • wstępna i bieżąca kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
 • nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku komunalnego,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, bankami i innymi instytucjami”.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Do zadań Zastępcy Skarbnika należy w szczególności:

 • Prowadzenie rachunkowości według zasad ustalonych w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2017, poz. 760) oraz Zakładowym Planie Kont tut. Urzędu w zakresie wydatków i rozchodów budżetu.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej do poszczególnych kont dotyczących wydatków.
 • Dokonywanie przeksięgowań rocznych dla potrzeb sporządzania bilansu.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzaniem Ministra Finansów w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.
 • Sporządzanie bilansu budżetu i jednostki oraz bilansu skonsolidowanego.
 • Dekretacja dokumentów księgowych – nadawanie klasyfikacji budżetowej, symboliki kont, na których jest księgowany i nr identyfikacji.
 • Sporządzanie wewnętrznych dowodów dotyczących operacji wewnątrz jednostki.
 • Zastępstwo pracownika księgowości podczas nieobecności z powodu choroby lub urlopu.
 • Zastępstwo Skarbnika w razie jego nieobecności.
 • Postepowanie zgodne z ochroną danych osobowych i przestrzeganie tajemnicy skarbowej,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)
 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dydni (załącznik do Zarządzenia Nr 30/2019 Wójta Gminy Dydnia z dnia 02 stycznia 2019 r.)
Skip to content