Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Zespół Obsługi Szkół

KONTAKT

(13) 430 81 43


Dyrektor:

mgr Jolanta Bieda


Pracownicy:

Teresa Krowiak – Główny Księgowy

Irena Rajchel –  Inspektor

Przemysław Strzałka – Inspektor

Anna Seman – Inspektor


ZADANIA

Zespół Obsługi Szkół Gminy Dydnia jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół  podstawowych i szkoły muzycznej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia.

 1. Prowadzenie bazy danych oświatowych w formie elektronicznej;
 2. Przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół  i aneksów do tych arkuszy;
 3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej i finansowo-księgowej;
 4. Opracowywanie sprawozdań statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach w zakresie wykonywanych zadań;
 5. Opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących oświaty;
 6. Współpraca z komisjami rady gminy Dydnia, związkami zawodowymi i instytucjami działającymi w sferze oświaty i wychowania;
 7. Obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie decyzji w tym zakresie;
 8. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej;
 9. Obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
 10. Obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 11. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół;
 12. Nadzorowanie działań dyrektorów szkół w zakresie utrzymania obiektów w należytym    stanie sanitarnym zapewniającym higieniczne i bezpieczne warunki pracy pracowników  i nauki uczniów;
 13. Prowadzenie spraw związanych z nagrodami wójta gminy Dydnia;
 14. Prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół oraz pracowników zespołu;
 15. Prowadzenie działań związanych z ochroną danych osobowych;
 16. Sporządzanie list płac,  dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie  i odprowadzanie związanych z tym składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych;
 17. Wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych  i podatków, w tym:
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
  • Rejestrowanie w ZUS nowo zatrudnionych pracowników i wyrejestrowywanie zwolnionych z pracy,
  • Sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz korekt tych deklaracji,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników podległych jednostek dla celów emerytalnych i naliczania kapitału  początkowego;
 18. Obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) zwieranych przez jednostki  obsługiwane;
 19. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy świadczeń socjalnych zespołu i jednostek obsługiwanych;
 20. Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości;
 21. Opracowywanie projektów planów finansowych w terminach ustawowych oraz ich zmian na wniosek i w   porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych;
 22. Bieżąca analiza dochodów, wydatków i kosztów jednostek obsługiwanych oraz informowanie ich o stopniu realizacji rocznych planów dochodów i wydatków;
 23. Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych;
 24. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek obsługiwanych;
 25. Organizowanie i koordynowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, ośrodków i placówek oświatowych (w tym uczniów niepełnosprawnych) lub zwrotu kosztów.

Szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Dydni,
 2. Szkoła Podstawowa w Grabówce,
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce,
 4. Szkoła Podstawowa im. Abpa Ignacego Tokarczuka w Końskiem,
 5. Zespół Szkół w Niebocku w skład którego wchodzą:
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Niebocku,
  • Przedszkole w Niebocku,
 6. Szkoła Podstawowa w Wydrnej,
 7. Samorządowe Przedszkole w Dydni,
 8. Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni.
Skip to content