Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Zakład Gospodarki Komunalnej

KONTAKT

Pokój nr 203, 204

(13) 430 81 51

zgkdydnia@onet.eu

https://zgkdydnia.bip.gov.pl/


Kierownik:

Andrzej Sokołowski


Pracownicy:

Ireneusz Sokołowski – Główny Księgowy

Katarzyna Źrebiec – inspektor


WZORY PISM


ZADANIA

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie:

 1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym:
  • zarząd nieruchomościami i budynkami stanowiącymi własność gminy, zawieranie i rozwiązywanie umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych pomieszczeń,
  • eksploatacja, konserwacja, remonty w budynkach zarządzanych i stanowiących własność gminy,
  • obsługa kotłowni centralnego ogrzewania w obiektach własnych gminy.
 2. Dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym:
  • remont i modernizacja nawierzchni dróg gminnych,
  • zimowe utrzymanie dróg gminnych,
  • odmulanie, udrażnianie, odkrzaczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych,
  • budowa, modernizacja i utrzymanie chodników przy drogach gminnych,
  • utrzymanie placów, parkingów gminnych.
 3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym:
  • modernizacja, eksploatacja studni ujęć wodnych, hydroforni, sieci wodociągowej i innych urządzeń wodociągowych,
  • produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż wody,
  • budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych,
  • wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej na koszt osoby ubiegającej się przyłączenie nieruchomości do sieci.
 4. Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym:
  • budowy i rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych,
  • wykonywanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na koszt osoby ubiegającej się przyłączenie nieruchomości do sieci,
  • modernizacja, eksploatacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń,
  • odbieranie i oczyszczanie ścieków.
 5. Utrzymania czystości i porządku oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym:
  • świadczenie usług w zakresie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych stałych na wysypisko, a ciekłych na oczyszczalnie celem ich oczyszczenia.
 6. Zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych w tym:
  • odkrzaczanie, koszenie terenów rekreacyjnych, oraz przyległych do obiektów sportowy i obiektów użyteczności publicznej,
  • utrzymanie, eksploatacja, konserwacja gminnych obiektów sportowych.

Skip to content