Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

KONTAKT

(13) 42 03 077

gops@gops-dydnia.pl

Strona internetowa


Kierownik:

mgr Teresa Szelest

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. (13) 43 03 482


Pracownicy:

Monika Paraniak – Główny księgowy

Joanna Bogaczewicz – Inspektor

Anna Pilawska – starszy specjalista pracy socjalnej

Halina Bok – starszy specjalista pracy socjalnej

Urszula Tercha – starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Wójcik – pracownik socjalny

Zyta Sokołowska – asystent rodziny

Piotr Krzysik – referent


ZADANIA

Celem działania Ośrodka jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz pobudzenie osób i rodzin do współdziałania, prowadzenie zadań dotyczących potrzeb pomocy społecznej poprzez bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. GOPS wykonuje zadania własne i zadania zlecone gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. Praca socjalna,
 3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej,
 4. Analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należą w szczególności:

 1. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 2. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym funduszu zdrowia;
 7. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 8. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 9. Praca socjalna;
 10. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 11. Dożywianie dzieci;
 12. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 13. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 14. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 15. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 16. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 17. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy również:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających opieki;
 4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 5. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Ośrodek należy:

 1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 4. Ośrodek realizować będzie inne działania, w których dochody będą osiagalne zgodnie z prawem polskim
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy;
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium rzeczypospolitej polskiej;
 7. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Do zadań gminy w zakresie wykonywania innych zadań zleconych, realizowanych przez Ośrodek należą:

 1. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez przyznawanie i wypłacanie zasiłków:
  • rodzinnych wraz z dodatkami
  • pielęgnacyjnych
  • świadczeń pielęgnacyjnych
  • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 2. Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ośrodek przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Skip to content