Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Programy profilaktyczne

Co to są programy profilaktyczne?

Program profilaktyczny to rożnego rodzaju działania, które można opisywać według określonego schematu tzn. można wskazywać ich: cel główny i cele szczegółowe, sprecyzowane w czasie działania służce osiągnięciu tych celów adresowane do konkretnej grupy.

Aby program profilaktyczny był skuteczny, musi on przejść poprawne metodologicznie badania ewaluacyjne realizowane w kontrolowanych warunkach optymalnych dla realizacji programu, bądź w warunkach zbliżonych do naturalnych. Programy ocenione pozytywnie, w zależności od stopnia spełnienia standardów, mogą być zakwalifikowane na jeden z trzech poziomów jakości: program obiecujący, dobra praktyka , program modelowy.

W ramach systemu rekomendacji oceniane są programy promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz programy profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży. System rekomendacji ma zasięg ogólnopolski. Współtworzą go: Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, odpowiedzialne za upowszechnianie i wdrażanie rekomendowanych programów.

Program spełniający wymagania, zostaje wpisany na listę programów dobrej jakości i umieszczony w bazie rekomendowanych programów pod adresem www.programyrekomendowane.pl

Skip to content