Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Zadania

Do zadań Komisji należy:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
 2. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin,
 3. udzielania rodzinom, w których istnieją problemy alkoholowe lub narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 5. wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 6. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 7. Opiniowanie wniosków dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem zgodności ich działalności z przepisami obowiązującego prawa
 9. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego programu Przeciwdziałaniu Narkomanii, jak również innych dokumentów związanych z realizacją programów.
 10. Bieżące monitorowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 11. Przygotowanie założeń do otwartych konkursów ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dydnia oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia.
 12. Podejmowanie działań oraz wydawanie opinii w sprawach związanych z udzielaniem wsparcia finansowego lub rzeczowego w oparciu o pisemne wnioski skierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Skip to content