Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). informujemy, że Urząd Gminy podczas realizacji swoich zadań przetwarza Państwa dane osobowe. 

Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone, sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Administrator
Administratorem Państwa danych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta. Kontakt do Administratora adres: 36-204 Dydnia 224, tel. 13 430 81 21, e-mail: urzad@gminadydnia.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy oraz poprzez adres e-mail: inspektorodo@onet.pl.

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Gołąbek

 1. Przetwarzamy dane osobowe w celach statutowych, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć następujące podstawy prawne:
  1. w większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) „obowiązek prawny”,
  2. realizacji zawartych umów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b  RODO)  wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO)  „zgoda”,
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. e  RODO),
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  6. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
 2. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych jest:
  1. wymogiem ustawowym, niepodanie danych spowoduje brak możliwości skutecznej realizacji celu,
  2. warunkiem zawarcia umowy i realizacji umowy,
  3. dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany odpowiednią kategoria archiwalną.
 4. Administrator może przekazać Państwa dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści danych,
  2. prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
   • dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane,
   • zgoda na przetwarzanie danych została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 RODO, osoba może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,
  7. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o tym w momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres ug@jasliska.info.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa  danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Szczegóły dotyczące informacji o przetwarzaniu Państwa danych w tym: okresów przechowywania Państwa danych, odbiorców danych, szczegółowej podstawy przetwarzania, można uzyskać kontaktując się z pracownikiem prowadzącym Państwa sprawę.
Skip to content