Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 325/2020

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 10.04.2020r

 

w sprawie czasowego zawieszenia działalności Żłobka Gminnego w Dydni, Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, Klubu Seniora w Jabłonce.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.04.2020 r., oraz Poleceniem Wojewody Podkarpackiego Nr S.I.6333.76.2020.ASz  z dnia 10.04.2020 r.

 zarządzam, co następuje:

 §1

  1. Od 11.04.2020r., do 26.04.2020r., Żłobek Gminny w Dydni czasowo zawiesza swoją działalność - będzie nieczynny.
  2. Od 11.04.2020r., do 24.04.2020r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny
  3. Od 11.04.2020r., do 24.04.2020r., Klub Seniora w Jabłonce czasowo zawiesza swoją działalność – będzie nieczynny.

 §2

Podobne działania rekomenduje się dla placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie Dydnia.

 §3

Za wykonanie zarządzenia czynię odpowiedzialnych dyrektorów i kierowników podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek wymienionych w § 1.

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia
/-/  Alicja Pocałuń

 

 

0
0
0
s2sdefault