Głównej zawartości

Podstawowy potencjał gminy Dydnia stanowią zasoby i walory naturalne. Obecnie gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad połowę, zaś lasy ok. 40 procent jej powierzchni.

Rolnictwo charakteryzuje się dużą ilością małych gospodarstw. Na ich ogólna liczbę 1715 w 2000r. aż 1534 (ok. 90 procent) stanowią gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha. Przeważają grunty IV klasy - 64 procent oraz III klasy bonitacyjnej - 16 procent ogólnej powierzchni użytków rolnych.
Lasy stanowią część większych kompleksów leśnych, wychodzących poza obręb gminy i powiatu. Największą powierzchnię zajmują lasy w sołectwach: Końskie - 80 ha i Obarzym - 20 ha. Podstawowym typem lasu jest drzewostan mieszany górski.

Na terenie gminy istnieje kilka tartaków i zakładów przetwórstwa drzewnego. Rozwój gospodarki leśnej stwarza perspektywę zatrudnienia dużej grupy ludności przy pracach sezonowych - zrywka drewna i całorocznych - pielęgnacje nasadzania.

Na terenach nadsańskich zalegają pokłady kruszywa naturalnego.

Gmina Dydnia dysponuje wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, które umożliwiają rozwój rekreacji i turystyki zwłaszcza nad Sanem.
Część obszaru gminy stanowią tereny prawnie chronione. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Niewistka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Końskie i część Dydni.

Na terenie gminy znajduje się kilka zakładów przemysłowych.

0
0
0
s2sdefault