Głównej zawartości

Wydanie zaświadczenia: o stanie majątkowym, o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, o niefigurowaniu w rejestrach podatkowych, o podleganiu i opłacaniu składki FUSR.

Wydanie zaświadczenia: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, o wysokości znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy, dla nabywcy o wysokości zaległości podatkowych zbywającego.

Wydanie poświadczenia potwierdzającego fakt osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub na powiększenie istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.

Przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich oraz zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń służących do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Stwierdzenie nadpłaty podatku i zwrot nadpłaconego podatku.

Potrącenie zobowiązań podatkowych podatnika z wierzytelności wobec gminy.

Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu zaległości podatkowych.

Zmiana wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych w danym roku podatkowym.

Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na dany rok podatkowy.

Określenie wysokości wymiaru podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy.

Zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

0
0
0
s2sdefault