Głównej zawartości

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Nabycie nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat

Dzierżawa gruntu na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

Rezygnacja z dzierżawy nieruchomości gruntowych

Opinia dotycząca planu ruchu zakładu górniczego

Rozgraniczanie nieruchomości

Zamiana nieruchomości

Użyczenie nieruchomości

Rezygnacja z użyczenia nieruchomości

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkowania

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przyjmowanie zeznań świadków w celu wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie, do pracowniczego stażu pracy

Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy niebezpiecznych

Wpis do ewidencji obiektów hotelarskich

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych

Uzyskanie decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

Rejestracja przedpoborowych

Uzyskanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Kwalifikacja wojskowa

 

0
0
0
s2sdefault