Głównej zawartości

USTAWY

1.    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. – tekst jednolity, poz. 1454) – pobierz

2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730.) – pobierz


ROZPORZĄDZENIA

1.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) - pobierz

2.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412)- pobierz

3.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) - pobierz


UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA

1. Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dydnia - pobierz

2. Uchwała nr IX/86/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - pobierz

3. Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

4. Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Dydnia oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - pobierz

5. Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz częstotliwości i trybu jej uiszczania - pobierz

0
0
0
s2sdefault