Głównej zawartości

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca i obywatela Państwa członkowskiegoUnii Europejskiej

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca lub obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące cudzoziemca

Zameldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjną lub anulowanie czynności zameldowania na wniosek stron

Nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL noworodkom

Udostępnianie danych z ewidencji ludności zbioru Pesel oraz danych dotyczących dowodów osobistych

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców Gminy Dydnia

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Dydnia obywateli Unii Europejskiej

Dopisanie do spisu wyborców Gminy Dydnia

Udostępnianie spisu wyborców Gminy Dydnia

Poświadczenie życia osobom pobierającym emeryturę, lub rentę zagraniczną

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące

Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich powracających z zagranicy po długotrwałej nieobecności w kraju

Nadanie numeru ewidencyjnego Pesel na wniosek strony

Wydawanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

Wydanie dowodu osobistego

0
0
0
s2sdefault