Głównej zawartości

Każdemu z nas koniec roku kojarzy się z okresem zadumy oraz czasem, w którym dokonujemy różnorakich podsumowań. To także czas podsumowań inwestycji zrealizowanych przez Gminę Dydnia w 2012 roku, a mowa tu przede wszystkim o takich zadaniach, jak:  

Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej. 


W ramach tego programu rozbudowano, wyremontowano, wybudowano:

Na zdjęciu Dom Ludowy w Krzywem
Na zdjęciu Dom Ludowy w Krzywem


Rozbudowano Dom Ludowy w Krzywem poprzez dobudowę świetlicy i garażu OSP o pow. 104,73 m2 oraz urządzono nowe sanitariaty w budynku, likwidując stare na zewnątrz budynku, zmodernizowano pomieszczenie kuchenne i jego zaplecze, wyremontowano salę taneczną, wykonano nowy dach, elewację z dociepleniem, ogrodzenie oraz parking z kostki brukowej.

 

Na zdjęciu Domu Ludowego w Jabłonce
Na zdjęciu Domu Ludowego w Jabłonce


Remont Domu Ludowego w Jabłonce – wymieniono parkiet w sali tanecznej i na scenie, zlikwidowano boazerię i posadzkę lastryko w na klatce schodowej - ściany wyszpachlowano i pomalowano, posadzkę wykonano z płyt granitowych, ściany zabezpieczono odbojnicami z płyty meblowej, w sanitariatach wymieniono okładziny ścian i posadzkę, drzwi, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wymieniono główne drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na drzwi aluminiowe.

 

Na zdjęciu Dom Ludowy w Krzemiennej
Na zdjęciu Dom Ludowy w Krzemiennej


Zmodernizowano Dom Ludowy w Krzemiennej poprzez gruntowny remont wraz ze zmianą dachu, stropu oraz wzmocniono konstrukcję ścian, wyremontowano salę taneczną, wykonano ogrodzenie, elewację z dociepleniem, dojścia, chodniki i parking.

 

Na zdjęciu park rekreacyjny w Krzemiennej
Na zdjęciu park rekreacyjny w Krzemiennej


Budowa parku rekreacyjnego w Krzemiennej – na powierzchni 0,9 ha zdewastowanego  i opuszczonego terenu podworskiego urządzono skwer rekreacyjny im. Dydyńskich, wykonując pogłębienie i oczyszczenie stawu o pow. 0,4 ha, a na pozostałym gruncie o pow. 0,5 ha urządzono trawniki, ścieżki spacerowe o nawierzchni żwirowej dł. 240 m, zamontowano 22 szt. ławek i 20 koszy na śmiecie oraz posadzono 200 szt. krzewów i drzewek.

 

Na zdjęciu Boisko Sportowe w Końskiem
Na zdjęciu Boisko Sportowe w Końskiem


Budowa Boiska Sportowego w Końskiem polegała na wykonaniu nowej nawierzchni trawiastej o wym. 62,0x32,0 m do piłki nożnej i do siatkówki o wym. 9,0x20,0 m, ogrodzeniu wys. 3,0 m, placu rekreacyjnego wyposażonego w 2 szt. zadaszenia i 34 szt. ławek, wykonanie chodników z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej na parkingu.

 

Na zdjęciu ogrodzenie boiska sportowego w Niebocku
Na zdjęciu ogrodzenie boiska sportowego w Niebocku


Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Niebocku. W ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”, który powstał z myślą o poprawie stanu boisk sportowych na terenie województwa oraz w celu propagowania zdrowego stylu życia mieszkańców naszego regionu, stare niekompletne, ogrodzenie /łapacz piłki/ zostało rozebrane, a wybudowano nowe ogrodzenie o dł. 2 x po 40,0 m i wys. 5,8 /łapacze piłki za bramkami/ i 182,4 m, wys. 1,5 m z dwoma bramami wjazdowymi i furtkami dla pieszych. 
Ogrodzenie wykonano z siatki w kolorze zielonym na słupkach stalowych

 

Na zdjęciu elewacja budynku Zespołu Szkół w Niebocku
Na zdjęciu elewacja budynku Zespołu Szkół w Niebocku


Remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Niebocku.
Wykonano kompleksowo elewację wraz z dociepleniem ścian budynków dydaktycznych oraz malowanie elewacji sali gimnastycznej. Ponadto wykonano nowe schody wejściowe i odwodnienie.

 

Drogi

W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej odbudowano drogi.

 

Na zdjęciu „Za Dębinę” w miejscowości Wydrna/Dydnia
Na zdjęciu droga „Za Dębinę” w miejscowości Wydrna/Dydnia


„Za Dębinę” w miejscowości Wydrna/Dydnia, nawierzchnia z płyt żelbetowych typu JOMB.

 

Na zdjęciu droga „Łączki” w miejscowości Jabłonka
Na zdjęciu droga „Łączki” w miejscowości Jabłonka


„Łączki” w miejscowości Jabłonka, nawierzchnia asfaltowa.

 

Na zdjęciu droga dojazdowa do gruntów rolnych
Na zdjęciu droga dojazdowa do gruntów rolnych


Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Wydrna, nawierzchnia z płyt żelbetowych typy JOMB wraz z podsypką piaskową i zasypką, odwodnieniem i poboczami /od drogi powiatowej do kaplicy św. Jana/
Regeneracja i naprawa drogi, Grabówka - Lalin w miejscowości Grabówka i Temeszów – Rzeki w Temeszowie.

 

Chodnik

Gmina we współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg wybudowała chodnik przy drodze wojewódzkiej o dł. 600,0 m w Dydni za kwotę 400 tys. zł z czego 200 tys. z budżetu gminy.

 

Na zdjęciu chodnik przy drodze wojewódzkiej
Na zdjęciu chodnik przy drodze wojewódzkiej

 

Utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Z funduszy unijnych zostały przygotowane sale, szatnia, sanitariaty.
 
Na zdjęciu drugi oddział przedszkolny
Na zdjęciu drugi oddział przedszkolny

 

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

Przystąpiono do ww projektu, który ma na celu modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ma zapewnić szeroki dostęp informatyczny w województwie podkarpackim i stworzyć sprawne załatwianie spraw w urzędach JST za pomocą Internetu, drogą e-mail. W 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Gminą Dydnia rozpoczął realizację projektu. 
Utrzymanie obiektów komunalnych
1. Montaż dwóch zadaszeń /wiat/ dla zawodników na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Dydni
2. Remont pomieszczenia socjalnego i podjazdu budynku Poradni Lekarza POZ /Ośrodka Zdrowia/ w Witryłowie.
3. Wymiana gazowego podgrzewacza wody przepływowej,  baterii wannowej i kuchni gazowej w pomieszczeniu kuchni  budynku Domu Ludowego w Niebocku.
4. Wymiana przyłącza wodociągu z rur PE wraz z robotami ziemnymi na długości 200 m do budynku DL w Jabłonce.
5. Wymiana pompy cyrkulacji wody układu centralnego ogrzewania  budynku komunalnego (szkoła, ośrodek zdrowia, apteka itp) w Krzemiennej.
Ponadto we wszystkich miejscowościach z budżetu gminy finansowane były także zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadania te realizowane były zgodnie z ustaleniami zawartymi we wnioskach Rad Sołeckich przyjętych przez poszczególne zebrania wiejskie w danych miejscowościach. W oparciu o te wnioski i ustalenia zebrań wiejskich wykonano wiele potrzebnych prac remontowych infrastruktury drogowej oraz bieżące jej utrzymanie. Środki przeznaczane były także na utrzymanie czystości i porządku, zagospodarowanie miejsc i placów publicznych wokół budynków szkół, domów ludowych, zakup niezbędnego sprzętu do ich utrzymania.

Nagrody i wyróżnienia przyznane Gminie Dydnia w 2012 r.

Kapituła konkursu „Gmina Fair Play”, Krajowa Izba Gospodarcza oraz fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznały po raz piąty tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2012” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji oraz Nagrodę Główną - Statuetkę Gmina Fair Play 2012 oraz Złotą Statuetkę. 
Wręczenia certyfikatów „Gmina Fair Play 2012” odbyło się 7 grudnia 2012 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Gmina Dydnia uzyskała Certyfikat „Gmina Fair Play 2012”- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w kategorii: Gmina Wiejska Agro - kategoria ta obejmuje gminy, gdzie zlokalizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw miejskich, a których rozwój jest związany z rolnictwem, agrobiznesem lub szeroko rozumianym przetwórstwem rolno-spożywczym. 
Głównym celem programu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest identyfikacja gmin przyjaznych inwestorom, a więc działających zgodnie z zasadami przejrzystości procedur oraz charakteryzujących się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy. Nagradzane są gminy w pełni zaangażowane w tworzenie jak najlepszego klimatu inwestycyjnego. Potencjalnym inwestorom wskazywane są miejsca korzystne z ich punktu widzenia, a więc takie, w których inwestorzy są obsługiwani według określonych standardów.
W 2012 roku została przedłużona ważności otrzymanego w 2011 certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejny rok. Certyfikat to uznany w skali światowej model Systemu Zarządzania Jakością oparty o satysfakcję Klienta, wynikającą ze spełnienia jego wymagań i potrzeb. Norma ISO 9001:2008 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów czy usług zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie do obowiązujących przepisów oraz dążąc do zwiększenia zadowolenia klienta.
 
Na zdjęciu nagrody i wyróżnienia dla Gminy Dydnia
Na zdjęciu nagrody i wyróżnienia dla Gminy Dydnia

 

0
0
0
s2sdefault