Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej

Centrum

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem” – ten cytat Jana Pawła II zdobi wejście do nowo powstałego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego im. Ks. Prałata Adama Drewniaka w Krzemiennej.

W dniu 1 kwietnia 2022 r. miało miejsce uroczyste otwarcie placówki oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej jej patrona. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Abp. Adam Szal, tablicę odsłonił honorowy gość uroczystości – Pan Antoni Drewniak (brat ks. Prałata Adama Drewniaka), natomiast przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Poseł na Sejm Adam Śnieżek, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, Kierownik Centrum-Opiekuńczo Mieszkalnego w Krzemiennej Agnieszka Jatczyszyn oraz Pan Antoni Drewniak.

– Bez wątpienia ks prałat Adam Drewniak jest solą naszej dydyńskiej ziemi – mówiła w okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń – Przez lata swojej pracy, posługi pokazywał jak być niezwykłym w swojej zwyczajności… Codziennie zajmował się sprawami parafian, troszcząc się i martwiąc zarówno o sprawy duchowe jak i życia codziennego… Skupiał się na przygotowaniu młodego pokolenia do pomocy i współpracy. Chciał aby parafianie byli wrażliwi na krzywdę, zło, cierpienie, samotność i brak zainteresowania.  Ks Adam miał pomysł stworzenia miejsca, w którym osoby chore, w potrzebie, znajdą opiekę i pomoc… Pomysł … Marzenie… Mając to na względzie od początku kadencji podejmowałam działania związane z zapewnieniem opieki tym najsłabszym – i seniorom i najmłodszym.  Stąd też powstał Żłobek, dwa Kluby Seniora, a teraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które dzisiaj otwieramy. Dla mnie pomysłodawcą i patronem tej placówki był zawsze ks prałat Adam Drewniak, czemu dziś dajemy wyraz nazywając centrum jego imieniem.

W uroczystości udział wzięli również: reprezentująca Senator Alicję Zając  – Iwona Trawińska, Ks. Andrzej Pilch, Ks. Jakub Kostrząb, Ks. Tomasz Węgrzyński, Dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON Maciej Szymański, Prezes WFOŚiGW Adam Skiba, Kierownik PZDR w Brzozowie Tomasz Bartnicki, Dyrektor PCPR w Brzozowie Zofia Foryś, Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Piotr Organ, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, Zastępca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak, Sekretarz Gminy Bukowsko Diana Błażejowska, Sekretarz Gminy Nozdrzec Agnieszka Baran, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, Kierownik GOPS w Dydni Teresa Szelest, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. Bryg. Krzysztof Folta, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp. Wojciech Twaróg, Kierownik Posterunku Policji w Dydni Albert Adam, kierownik BP ARiMR w Brzozowie Bożena Paczkowska, Radni Rady Gminy Dydnia, Sołtysi, Kierownicy i pracownicy referatów gminnych oraz jednostek organizacyjnych, a także Uczestnicy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dydni przygotowali na tę okoliczność piękną, wzruszającą, pełną empatii część artystyczną. „Życie nie tylko po to jest by brać, życie nie po to by bezczynnie trwać, i aby żyć siebie samego trzeba dać” – tak brzmiało głównie przesłanie występu młodych mieszkańców Gminy Dydnia.

Idea

Ideą powstania Centrum było zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym, stworzenie im warunków do godnego i niezależnego funkcjonowania na miarę indywidualnych możliwości, a także zapewnienie profesjonalnej opieki zdrowotnej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej.

Centrum będzie zapewniało usługę zamieszkiwania całodobowego dla 13 dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz pobytu dziennego dla 7 dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Środki

W maju 2020 r. ogłoszono listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Do przyznania dofinansowania zakwalifikowały się wówczas łącznie 3 wnioski, a wśród nich również wniosek Gminy Dydnia. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 1 milion złotych. Środki pochodziły z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

W listopadzie 2021 r. wniosek Gminy Dydnia na dofinansowanie do funkcjonowania centrum został rozpatrzony pozytywnie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i zarekomendowany do dofinansowania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła ponad 800 000 zł.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 1 800 000 złotych.

Program

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” został stworzony z myślą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego przeznaczonych dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem tego typu placówek jest udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, stymulacji i rozwoju sprawności ruchowych oraz polepszania kompetencji społecznych.

Budynek Centrum

Na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego został zaadaptowany budynek po byłej szkole podstawowej. Pomieszczenia szkolne pozostawały nieużytkowane od 2016 roku.

Przetarg na wykonanie przebudowy centrum został rozstrzygnięty na początku grudnia 2020 roku. W przetargu wzięło udział 13 oferentów. Kryteriami wyboru Wykonawcy robót były cena oraz okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty. W drodze przetargu wykonawcą został Zakład Usługowo Handlowy „Elektrobud” z Golcowej.

W ramach prac budynek został rozbudowany i przebudowany, zamontowano windę dla niepełnosprawnych, zmieniono rozmieszczenie i przeznaczenie pomieszczeń dla potrzeb centrum, w tym utworzono pokoje mieszkalne dla 13 osób, stołówkę z zapleczem kuchennym, sale zajęć i rehabilitacji.

Wykonano instalacje elektryczne, monitoringu i system przywołujący opiekę pielęgniarską,  przebudowano instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz zmodernizowano kotłownię, wykonano prace wykończeniowe, a także zagospodarowano teren wokół budynku. Prace budowlane trwały rok.

Na początku grudnia 2021 roku rozpoczęto wyposażanie obiektu, ogłoszono nabory zarówno dla zespołu obsługującego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne jak i dla uczestników chcących skorzystać z oferty centrum.

Patron

31 marca 2022 r. Rada Gminy Dydnia podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzemiennej. Patronem placówki został śp. ks. Prałat Adam Drewniak, wieloletni proboszcz parafii w Dydni, Honorowy Obywatel Gminy Dydnia. W uzasadnieniu uchwały napisano:

„Centrum Opiekuńczo Mieszkalne jest elementem uzupełnienia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Nadanie imienia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnemu Księdza Prałata Adama Drewniaka jest dla społeczności Gminy Dydnia wyrazem wdzięczności za jego wieloletnią posługę i cytując słowa księdza arcybiskupa Adama Szala  „spełnieniem jego marzeń o uwrażliwieniu wiernych na pomoc najbiedniejszym”.

Pragnę podnieść, iż Rada Gminy Dydnia na sesji w dniu 26 stycznia Uchwałą Nr XXVII/184/2017 nadała Księdzu Prałatowi Adamowi Drewniakowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dydnia.

„Ksiądz Adam Drewniak od 1 lipca 1986 r. pełnił funkcję administratora, a od 7 stycznia 1991 r. funkcję proboszcza w Dydni. W latach 1997-2010 był dziekanem dekanatu grabownickiego. Przez ponad 30 lat pobytu w Dydni posługiwał przy ołtarzu, w konfesjonale, w klasie szkolnej, przy łóżku chorych, odwiedzał parafian w domach podczas wizyt duszpasterskich, włączał do wspólnoty Kościoła nowych członków przez sakrament chrztu św.

Działalność Ks. Adama Drewniaka miała ogromne znaczenie dla społeczności Gminy Dydnia i jej rozwoju. Angażował się bowiem w sprawy lokalnej edukacji i opieki społecznej. Przyczynił się do powstania Stacji Caritas w Dydni. Zdecydował, by budynek dawnej ochronki sióstr Szarytek mógł nadal służyć lokalnej wspólnocie i dzięki temu możliwe było utworzenie Gminnego Żłobka i dodatkowego oddziału przedszkolnego. Troszczył się o kulturę – był inicjatorem powołania i działalności Orkiestry Dętej Gminy Dydnia. Ks. Adam Drewniak był Człowiekiem serdecznym i życzliwym, o szlachetnym sercu, społecznikiem, skromnym i bezinteresownym, był wychowawcą wielu pokoleń. Był wspaniałym i gorliwym Kapłanem. Człowiekiem wielkiego serca i ogromnej życzliwości. Aktywnie zaangażowanym w życie Parafii, a także w sprawy mieszkańców Gminy Dydnia. Swoim życiem i postępowaniem stworzył wspaniały wzór do naśladowania, przyczyniając się do rozwoju Gminy Dydnia i trwale zapisując się w kartach jej historii”.

Dziś rozpoczynamy kolejny rozdział historii Gminy Dydnia i mamy pragnienie, aby Ks. Prałat Adam Drewniak nam patronował i tym samym wypełniał niedokończone plany i marzenia.”

2723