Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wilki

Decyzja

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) dalej „Kpa”, art. 56 ust. 2 pkt 2, art. 56 ust. 4 pkt 2, 3 w związku z art. 52 ust. 1 pkt 12, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336) dalej „uop”, w związku z § 1 pkt 1 lit. a, § 2, i § 6 ust. 2, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380) oraz po rozpatrzeniu wniosku Pani Alicji Pocałuń – Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów wobec dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną,

Zezwalam Wójtowi Gminy Dydnia na umyślne płoszenie i niepokojenie na terenie Gminy Dydnia w powiecie brzozowskim osobników wilka Canis lupus w nieokreślonej liczbie – pod następującymi warunkami:

  1. Za właściwą realizację niniejszego zezwolenia odpowiada Wnioskodawca.
  2. Czynności będą realizowane przez mieszkańców Gminy Dydnia w stosunku do osobników przedmiotowego gatunku, które będą znajdować się w odległości mniejszej niż 100 m od zabudować mieszkalnych, gospodarskich oraz od ludzi.
  3. Płoszenie zwierząt będzie polegać na hałasowaniu, wymachiwaniu przedmiotami,
    użyciu kołatek oraz użyciu petard hukowych, które nie mogą powodować uszkodzeń i okaleczeń płoszonych oraz niepokojonych zwierząt.
  4. Wnioskowane czynności będą wykonywane na obszarze Gminy Dydnia w powiecie brzozowskim.  
  5. Biorąc pod uwagę fakt że Wnioskodawca wskazał do realizacji niniejszego zezwolenia mieszkańców Gminy Dydnia, treść niniejszej decyzji należy podać do publicznej wiadomości zwracając jednocześnie uwagę na ujęte warunki.
  6. Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonego płoszenia odpowiada Wnioskodawca.

Niniejsza decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2023 r.

Z realizacji tego zadania należy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie sprawozdanie z wyszczególnieniem liczby wypłoszonych wilków, listą osób które wykonywały przedmiotowe czynności, a także z podaniem zastosowanych metod i narzędzi dopuszczonych niniejszym zezwoleniem do realizacji zabronionych czynności – w terminie do miesiąca od daty zakończenia zadania, podając w nim liczbę płoszonych osobników.

Uzasadnienie

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwróciła się Pani Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia z wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wydania zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną.

Przedmiotowy wniosek został przedłożony w celu uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego płoszenie lub niepokojenia w stosunku do osobników wilka Canis lupus.

Celem wnioskowanych działań jest odstraszanie wilków przebywających na terenie Gminy Dydnia, gdyż zwierzęta te widywane są w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych oraz gospodarczych. Jak podaje Wnioskodawca od stycznia do sierpnia 2023 r. pojawiło się łącznie 13 zgłoszeń mieszkańców informujących o wilkach pojawiających się w pobliżu zabudowań mieszkalnych bez względu na porę dnia i nocy, zwierzęta te zabierają psy domowe z posesji prywatnych oraz nie boją się ludzi.

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 56 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 52 ust.
1 pkt 12, o ochronie przyrody oraz z § 1 pkt 1 lit. a, § 2, i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt na wykonywanie wnioskowanych czynności niezbędne jest zezwolenie właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową, które wydawane jest
w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane czynności nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji, oraz jeśli spełniona jest jedna z przesłanek zawartych w punktach 1-7 art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Wnioskowane czynności mają na celu ograniczenie poważnych szkód w odniesieniu do inwentarza żywego, zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt 2, 3 ustawy o ochronie przyrody.

W świetle przepisów zawartych w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszarów Natura 2000: Rzeka San PLH 180007 oraz  Kościół w Dydni PLH 180034. Organ wydający niniejszą decyzję stwierdził, że wnioskowane czynności z uwagi na ich charakter, nie będą miały potencjalnie znacząco negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, ich spójność jak również na integralność sieci obszarów Natura 2000.

Mając na uwadze przytoczone przepisy o ochronie przyrody, jak również warunki realizacji niniejszego zezwolenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zezwolił na wnioskowane odstępstwo od zakazu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 grudnia 2023 roku.

Informacja o złożonym wniosku w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w formularzu pod numerem 1127/2023.

Uwzględniając właściwość rzeczową zgodnie z art. 19 i 20 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji decyzji.

W przedmiotowej sprawie przysługuje zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art.
7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1923).

Przedmiotowe zezwolenie nie jest tożsame z odstępstwem od zakazów w stosunku do gatunków chronionych innych niż wymieniony w niniejszej decyzji, na które to wymagane jest odrębne zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji, na mocy art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa, służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Aa

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

281