Drugi otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2022 roku

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie Nr 751/ 2022

Wójta Gminy Dydnia

z dnia  30. 06. 2022 r

w sprawie ogłoszenia otwartego drugiego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r , poz. 1057 ze zm.). Art. 182 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XLVI/365/2021 z dnia 13.12.2021  r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia na 2022 rok.

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłosić  drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Dydnia
 z zakresu:

  1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagująca ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym (rajdy, wycieczki, festiwale, festyny, konkursy), edukacyjno-artystycznym (plenery, warsztaty, festiwale, festyny, konkursy,
  2. Organizowanie i dofinansowywanie różnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologia w postaci zajęć pozalekcyjnych, turniejów i zawodów sportowych, konkursów, pikników, mających wyraźny cel profilaktyczny, eksponujący sportowy, aktywny i zdrowy sposób życia,
  3. Wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze proabsytnenckim i prozdrowotnym poprzez dofinansowanie działalności rozrywkowej, artystycznej, wydawniczej, sportowej, turystycznej i innej która kształtowałaby normy obyczajowe oraz styl życia zgodnie z duchem trzeźwości podejmowanych przez różnego rodzaju organizacje, instytucje,
  4. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w ramach promocji zdrowego stylu życia bez nałogów (organizacja zajęć sportowych, gier, zabaw i konkursów),

§  2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

210