I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – Witryłów 742.78

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

informuje, że:

W dniu 07.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Witryłów, oznaczonej jako działka nr 742/78 o pow. 0,0247 ha, obj. KS1B/00019552/4 (cena wywoławcza 6700,00 zł brutto). W wyznaczonym terminie wpłacone zostało 1 wadium.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że ww. nieruchomość została sprzedana na rzecz Pana Tomasza Sowa za kwotę 6770,00 zł brutto.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni od 15.02.2023 r. do 21.02.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

160