II Konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na rok 2022

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie Nr 650/2022

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 2 lutego 2022 r

w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1133) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłosić drugi otwarty konkurs ofert na realizacje zadań własnych Gminy Dydni w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2022 roku.

§ 2

Treść ogłoszenia o dodatkowym otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

294