II przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości – Niewistka 30.6 A

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości

 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako część działki nr 30/6 oznaczonej symbolem A o pow. 1,00 ha, położonej w miejscowości Niewistka, obj. KS1B/00043573/4. Działka położona jest blisko terenów użytkowanych rolniczo, zaś dalsze otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka ma kształt regularny, teren płaski. Działka z jednej strony graniczy z drogą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIa-0,7330 ha, RIIIb-0,2670 ha.
 • Cena wywoławcza – 244,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 08.09.2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić na konto – Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Nozdrzec Punkt Obsługi Kasowej w Dydni o numerze: 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001 do dnia 31.08.2023 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu podanymi w niniejszym ogłoszeniu.

Uczestnicy biorący udział w przetargu są obowiązani przedstawić komisji przetargowej numer rachunku bankowego niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

Reprezentanci osób fizycznych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić stosowne pełnomocnictwo.

Reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię.

Dzierżawca ponosił będzie podatki i inne koszty związane z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów z terenu dzierżawionej nieruchomości, dzierżawca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Powierzchnia wydzierżawianej nieruchomości jest zgodna z wyrysem z mapy ewidencji gruntów.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele rolne.

Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy Dydnia najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia 224 oraz publikuje na stronie internetowej Gminy Dydnia i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia

      Alicja Pocałuń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dzierżawy

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta. Kontakt – adres: 36-204 Dydnia 224 tel. 13 430 81 21 e-mail: urzad@gminadydnia.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Dydnia oraz poprzez e-mail: inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator realizując swoje zadania może przetwarzać dane na podstawie: 
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji ob
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów m.in. w celu dzierżawy nieruchomości.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane aby zrealizować powyższy cel. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną BE10 (tj. 10 lat licząc od roku następującym po roku zakończenia sprawy).
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A. w przypadku prowadzenia korespondencji, Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
136