Informacja dotycząca realizacji kluczowej inwestycji pn. Gazociąg DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów – Strachocina

informacja

Uprzejmie informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej GAZ-SYSTEM) rozpoczyna realizację kluczowej inwestycji pn. Gazociąg DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Wronów – Rozwadów – Strachocina.

Jako inwestycja celu publicznego jest przedsięwzięciem towarzyszącym inwestycjom w zakresie terminalu LNG, w związku z czym jest realizowana na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.), zwanej specustową gazową.

Gazociąg jest elementem programu inwestycyjnego Korytarz Centrum-Wschód. Wraz z gazociągiem relacji Gustorzyn – Wronów stanowić będzie główną magistralę przesyłową w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, tworzącą dwukierunkowy gazowy szlak transportowy z Litwy przez Polskę na Słowację, a w przyszłości sięgający również na Ukrainę. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja pracy systemu przesyłowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Inwestycja wpisuje się w koncepcję transformacji energetycznej poprzez rozwój krajowego rynku gazu ziemnego i zwiększenie możliwości przyłączania do sieci odbiorców przemysłowych, w tym wytwórców energii i ciepła.

Analizowane warianty trasy planowanego gazociągu przechodzą przez obszar 12 powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Wykonawcą prac projektowych jest firma ANTEA POLSKA S.A. z siedzibą w Katowicach, której przedstawiciele, działając w imieniu i na rzecz GAZ-SYSTEM, będą kontaktować się z Państwem w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla tego gazociągu.

GAZ-SYSTEM prowadzi inwestycje z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem praw wszystkich interesariuszy i środowiska naturalnego. W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz spełniając wymagania środowiskowe podczas realizacji inwestycji, GAZ-SYSTEM stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie.

W myśl przepisów specustawy gazowej, właścicielom nieruchomości, przez które przebiegać będzie gazociąg, przysługuje odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, obniżenie wartości nieruchomości z tytułu posadowienia infrastruktury oraz szkody powstałe w związku z budową. Wartość odszkodowania zostanie ustalana w indywidualnej decyzji administracyjnej właściwego miejscowo wojewody, wydanej po zakończeniu budowy gazociągu, w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Dla gminy ważną korzyścią będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości, w wysokości do 2% wartości części inwestycji zlokalizowanej na terenie gminy.

Jeśli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji na temat planowanego przedsięwzięcia bądź Inwestora, prosimy o kontakt z Mirosławem Kasprzykiem – koordynatorem w Dziale Komunikacji Rozwoju Inwestycji i Eksploatacji (email: miroslaw.kasprzyk@gaz-system.pl, tel. 14 6225352) lub bezpośrednio z Kierownikiem Projektu (Cześć II: Rozwadów – Strachocina) Piotrem Szczupakiem (email: piotr.szczupak@gaz-system.pl, tel. 14 6225151).

GAZ-SYSTEM – Materiały nadesłane

407