Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie 2022r.

informacja

Wójt Gminy Dydnia informuje producentów rolnych, że z dniem 01 lutego 2022 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w okresie od 01 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej/ lub ich kopie z okresu od 01 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wraz z ich zestawieniem,
  2. w przypadku: dzierżawy, użytkowania, innej formy posiadania użytków rolnych należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego,
  3. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2021 r.
  4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie/ zwrot podatku akcyzowego jest formą pomocy publicznej/
  5. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego /RODO/

Druk wniosku oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Dydnia  lub ze strony internetowej urzędu.

                                                               Wójt Gminy Dydnia

                                                            /-/  Alicja Pocałuń 

  1. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi w 2022 r. 1,00 zł na 1 litr oleju.
  2. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 r. wynosi 110,00 zł.
  3. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła wynosi 40,00 zł.
449