INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU – Jabłonica Ruska

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Wójt Gminy Dydnia

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Dydnia, położonej w obrębie Jabłonica Ruska, oznaczonej jako część działek 120/29, 120/31, 120/47, 120/49 o łącznej pow. 3,4756 ha, obj. księgą wieczystą nr KS1B/00046020/4 z przeznaczeniem na cele rolne, który zakończył się wyłonieniem dzierżawcy – Pana Józefa Leśniaka.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 942,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa złote 00/100), zwolnione z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2023 r., poz. 955).

Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych 00/100.

Ww. informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu i na stronie internetowej na okres 7 dni.

Wójt Gminy Dydnia

     Alicja Pocałuń

152