Informacja o wyniku przetargu Końskie 572/2 1,05 ha

Zdjęcie wyróżniające wpisu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Wójt Gminy Dydnia

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, położonej w obrębie Końskie, oznaczonej jako część działki 572/2 o pow. 1,05 ha, obj. KS1B/00035941/6 z przeznaczeniem na cele rolne, który zakończył się wyłonieniem dzierżawcy – Pani Anny Kołodziej reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Halinę Węgrzyńską.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 3.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 196,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), zwolnione z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 206,00 zł (słownie: dwieście sześć złotych 00/100).

Ww. informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na stronie internetowej na okres 7 dni.

                                                                                                        Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                              Alicja Pocałuń

257