Informacje w sprawie zakupu węgla

węgiel

Na podstawie artykułu 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Dydnia informuje, że Gmina Dydnia przystępuje do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem paliwa stałego powinny złożyć WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE NA OKRES DO 31.12. 2022 ROKU, którego druk można odebrać w Urzędzie Gminy Dydnia, w godzinach urzędowania od 7.15 do 15.15, od poniedziałku do piątku. Druk wniosku jest również dostępny na stronie internetowej gminy lub na stronie BIP. Wnioski przyjmowane będą od 8 listopada 2022 r. w pokoju nr 107.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wniosek zawiera oświadczenie, iż wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 tzn.:

do dnia 31 grudnia 2022 r. – 1,5 t.; 

Uwaga!

  1. Wstępne zapisy, które były prowadzone w Urzędzie Gminy nie są równoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup.
  2. Gmina Dydnia nie jest gwarantem jakości paliwa stałego.
  3. Złożenie wniosku nie gwarantuje zakupu węgla z przyczyn niezależnych od Gminy.
  4. Zbiorcze zamówienie przesyłane przez gminę do podmiotu dystrybuującego musi wynosić minimum 25 ton danego asortymentu ze względu na prowadzenie sprzedaży hurtowej. Jeżeli po zsumowaniu wszystkich złożonych wniosków o zakup danego asortymentu, waga nie wyniesie minimum 25 ton zakup nie zostanie zrealizowany.
896